OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku, prostredníctvom internetového obchodu www.fiashop.eu medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

 Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Jaroslav Galko - fia
Štát: SR
IČO: 37 051 547
DIČ: 102 113 8448

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je : Jaroslav Galko - fia, Urxova 2, 080 05 Prešov, IČO: 37 051 547, DIČ: 102 113 8448

Kupujúcim je : fyzická alebo právnická osoba, v prípade dodržania stanovených pravidiel. Použitím webovej stránky internetového obchodu a potvrdením objednávky, dáva súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú pre obidve strany záväzné, ak sa nedohodnú inak. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Predávajúci vyhradzuje nárok.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

2. O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Jaroslav Galko - fia a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Jaroslav Galko - fia, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@fiashop.eu", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

3. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, bude po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

4. Druhy dopravy:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Doporučene 1. trieda

-váha do 500g cena bez dobierky 2,99€ s dobierkou 4,38€

 • doporučenou listovou zásielkou na dobierku bez poistenia
 • dodanie orientačne do 1-2 pracovných dní od podania zásielky
 • platba možná prevodom na BÚ, online kartou alebo na dobierku
 • balíky expedujeme v pracovných dňoch

 Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.  Maximálna hmotnosť jedného balíka je 1 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

Tovar doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

Tovar doručujeme prostredníctvom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 

váha do cena dobierka cena
     
0-5kg 4,29€ 5,68€
5-25kg 5,60€ 6,99€

 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom, alebo sms správou.

 

Tovar doručovaný na výdajné miesto prostredníctvom zásielkovne 

Zásielkovňa

 • o doručení balíka ste upozornený automatickým zaslaním emailu/sms
 • zákaznícka linka +421 221 201 135
 • zásielka Vám bude doručená na najbližšie výdajne miesto, ktoré si vyberiete
 • možnosť sledovať pohyb zásielky na internete
 • zásielky sú štandardne doručované do 2 prac. dní
 • zásielky do Českej Republiky sú štandardne doručované do 3 prac. dní.

 

Možnosť platby:

 • platba online platobnou kartou
 • vopred na bankový účet
 • na dobierku, platba prebehne v hotovosti, alebo platobnou kartou priamo na výdajnom mieste.

Cena dopravy zásielkovňa.sk je nasledovná:

Zásielkovňa.sk
váha do cena

dobierka cena

0-5kg 3,09€  4,48€
5-25kg 5,60€  6,99€
 

 

Osobný odber

Osobný odber v Prešove - zdarma

Nájdete nás na Urxovej 2 v Prešove - Sídlisko Šváby. Osobný odber je možný po dohode na tel. č. 0944 510 871.

 

5. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri predaji tovaru, ktorý sa predáva so zľavou z dôvodu závady, je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá a záruka sa nevzťahuje na závadu, na ktorú bola poskytnutá zľava. Záručná lehota začína plynúť dátumom prevzatia tovaru kupujúcim. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 

6. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

7. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcemu právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúci nemá v prípade zmlúv:

-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa                            

-predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy                                        

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený                                                                          

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, nebude prevzatá! Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

8. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba prevodom:pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka: objednaný tovar Vám zašleme poštou, alebo kuriérskou službou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber:  pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

 

9. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. Obchodných podmienok.

 

10. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri tovare, ktorý sa predáva so zľavou z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, za ktorú bola poskytnutá zľava.

Záručné doby začínajú plynúť momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Reklamácia sa uplatňuje písomne na email fiashop.eu@gmail.com.  Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia vady výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť. Predávajúci môže vymeniť chybný tovar za nový, namiesto odstránenia vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať, má kupujúci nárok na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade opakujúcej sa vady, za ktorú sa považuje, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát, alebo pre väčší počet vád, pričom každá z vád bráni kupujúcemu v riadnom užívaní. Za väčší počet vád sa považujú súčasne tri rôzne odstrániteľné vady.Pokiaľ predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.   Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nemá vplyv na používanie tovaru, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho.  Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

11. Ochrana osobných údajov

Internetový obchod predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov Úradu na ochranu osobných údajov pod číslom 5880.

Informácie a poučenie o právach v zmysle par. 15 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov doručovacím spoločnostiam (kuriérovi). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté predávajúcemu za účelom vybavenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a zachovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich aktualizáciu.

Obchodné podmienky sú platné od 03/2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

TÍM FIASHOP